В кабинета по Медицинска онкология на ДКЦ „Авис Медика“ се извършват първични и
консултативни прегледи на пациенти над 18 годишна възраст със злокачествени солидни тумори.

Извършват се :
1. Интерпретация на резултати от:
а) пълна кръвна картина, диференциална кръвна картина;
б) хистологични и цитологични изследвания на материали от солиден тумор, костен мозък, изливи
в серозни кухини;
в) имунохистохимични и имуноцитологични изследвания;
г) цитогенетично и молекулярно-генетично изследване;
д) образни изследвания.
2. Консултации на пациентите при нужда със специалисти от други медицински специалности.
3. Насочване за планова и спешна хоспитализация на болни, при които се налага стационарно
лекарствено лечение с придружаващи изследвания.
4. Насочване на пациенти със злокачествени солидни тумори към клинична онкологична
комисия (онкологичен комитет) за определяне на окончателна диагноза, стадий и
терапевтична стратегия.
5. Назначаване на изследвания необходими за рестадиране и проследяване на ефекта от
проведеното лечение.
6. Назначаване на ендокринна терапия за домашно лечение.