Първични и контролни прегледи на пациенти с желязодефицитна

анемия: вторични анемии; мегалобластни анемии; миелодиспластични

синдроми; лимфоми; левкемии; миелопролиферативни заболявания. 

За нуждата на диагностиката се използват възможностите на клинична

лаборатория; ехография; рентгенография и КАТ.