Основна цел на Отделението за анестезия и интензивно лечение на „МБАЛ Авис - медика” ООД е да осигури болнични услуги, които в съответствие с възможностите на болницата в най-голяма степен да допринасят за оздравяване, подобряване или стабилизиране на състоянието на пациентите и предотвратяване на инвалидност и преждевременна смърт.
Целите на ОАИЛ се постигат, чрез изпълнение на възложените функции (като част от функциите на болницата), включващи развитие на определени взаимосвързани процеси, които изпълнява.

2. Основни функции на ОАИЛ:
2.1. Диагностични и лечебни функции, към които се отнасят:
• Осигуряване на всички видове анестезия и анестетични техники (обща, локо-регионална анестезия) прилагани върху всички пациенти, индицирани за всички медицински дейности (оперативни интервенции, други лечебни и диагностични процедури) включително:
 адекватна и безопасна анестезия на нуждаещите се пациенти от оперативно лечение в отделенияте по хирургия, ортопедия, УНГ болести, по гинекология.
 осигуряване на седация, обезболяване и някои инвазивни методики при осъществяване на диагностичния процес в отделенията за образна диагностика (КТ) и приемно – диагностичните кабинети (ЕЕГ и ЕМГ).
• Кардиопулмонална ресусцитация в пълен обем;
• Интензивно лечение на пациенти с увредени основни жизнени функции (дишане, кръвообращение).